Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2014 - 2015 (07/01/2015)

SỞ GDĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT
 
 
 

Số:____/BC-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

 
Hòn Đất, ngày 30 tháng 12  năm 2014
 
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
 
 
 
 
 
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tình hình và bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
a. Thuận lợi
 • Sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành, địa phương sâu sát, kịp thời, phù hợp.
 • Đội ngũ giáo viên đa số là giáo viên trẻ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động giáo dục.
 • Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học tương đối đầy đủ.
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
b. Khó khăn
 • Tuyển đầu vào còn thấp, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa cố gắng trong học tập.
 • Hộ dân khu vực xung quanh trường còn xả nước thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến học tập của học sinh.
 • Một bộ phận học sinh chưa có động cơ, mục đích học tập, chưa chăm học.
2. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
 • Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015.
 •  Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
        * Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch “Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường và các kế hoạch hoạt động giáo dục khác.
        * Việc thực hiện ba công khai trong nhà trường (công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học; công khai thu, chi tài chính) đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, giáo viên, học sinh và các cơ quan chức năng của địa phương. 
        * Thực hành tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và công tác dạy học.
        * Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; xây dựng tiêu chí thi đua nội bộ nhằm đánh giá khách quan và phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để khen thưởng trong các đợt thi đua.
II. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt độn
g giáo dục
1. Các nhiệm vụ chung
 • Triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác.
 • Phát động phong trào thi đua trong nhà trường gắn với những cuộc vận động: cuộc vận “Hai không” với 04 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.
 • Thực hiện chuyên đề thi đua “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, mỗi giáo viên có một hoạt động đổi mới, mỗi học sinh có một việc làm tốt trong học tập và rèn luyện.
 • Tăng cường công tác giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 • Thực hiện tốt công tác kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục.
 • Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,… trong nhà trường.
2. Công tác giáo dục trong nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học có hiệu quả, thiết thực cho từng bộ phận, chú trọng công tác nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và tổ chuyên môn nhất là công tác giảng dạy và thực hiện chương trình.
 • Triển khai và chỉ đạo thực hiện dạy học theo hướng đánh giá năng lực người học.
 • Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học.
 • Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.
 • Đổi mới công tác hành chính trong nhà trường, xây dựng quy chế hoạt động một cửa trong nhà trường.
III. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
 • Cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, quản lý giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 • Lập danh sách giáo viên đi học quản lí giáo dục, QLNN ngạch chuyên viên năm 2015, thạc sỹ năm 2016.
 • Cử giáo viên theo học các lớp chuyên môn đào tạo chuẩn hóa giáo viên theo cấp học.
 • Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức chuẩn Hiệu trưởng trường trung học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
IV. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất
 • Thực hiện thu, chi học phí theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 • Thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
 • Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn lực để xây dựng trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn“ và hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường.
 • Phối hợp tốt với các ban ngành, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh.
 • Mua sắm các trang thiết bị còn thiếu. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả cao đồ dùng dạy học và các phương tiện hiện có.
 • Vận động các hộ dân giáp ranh nhà trường về phía Hà Tiên hiến đất để làm cổng phụ, hệ thống thoát nước phía sau trường.
 • Bố trí lại phòng học, cảnh quan trường lớp cho phù hợp đảm bảo việc học tập của học sinh.
 • Tư vấn Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư, sửa chữa phòng học thực hành, thí nghiệm bộ môn Tin học, Hoá học, Vật lý, Công nghệ, Sinh học.
IV. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
 • Trong quản lý của nhà trường, BGH đã xây dựng quy chế hoạt động cho các bộ phận và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, có hiệu quả. Hạn chế tình trạng viên chức đi trễ, về sớm. Học sinh chấp hành tốt nội quy học sinh, một số học sinh đã có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.
 • Việc đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản lý giáo dục được quan tâm; Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên đạt trên 95%, học lực đạt loại TB trở lên trên 70%. Học sinh bỏ học giảm so với năm học trước, tổng số họcc sinh bỏ học 14 học sinh chiếm 1,57%.
 • Các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng luôn được chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của nhà trường.
2. Hạn chế, yếu kém
 • Vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa thấy rõ được tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học nên chưa có cố gắng đầu tư cho công tác giảng dạy.
 •  Một bộ phận học sinh chưa chăm học, ít được gia đình quan tâm.
3. Nguyên nhân
-    Do giáo viên lớn tuổi nên việc đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế.
-    Việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường chưa đúng mức. Một số cha mẹ học sinh phó thác cho nhà trường trong việc giáo dục con cái. Tuyển sinh đầu cấp chất lượng thấp, học sinh hổng kiến thức từ cấp dưới nên việc tiếp thu kiến thức mới, cao hơn gặp khó khăn. Học sinh mới tuyển chưa thích nghi với môi trường học tập.
Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
         Năm học 2014 - 2015, năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
         Nhà trường tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  
1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo
 • Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với nhà trường; Tăng cường vai trò của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc quản lý thu - chi tài chính, xử lý nghiêm các vi phạm.
 • Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác kiểm tra nội bộ. Đẩy mạnh kiểm tra về thu - chi, về dạy thêm, học thêm.
 • Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học. Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp thông tin từ các kênh khác nhau để giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành.  
 • Tiếp tục đổi mới công tác thi đua- khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời.
2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo
a) Nhiệm vụ chung
 • Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động "Hai không" của ngành phát động.
 • Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh ký cam kết không vi phạm Luật An toàn giao thông và không tham gia tụ tập đông người, bất hợp pháp; tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường, cấp huyện, tỉnh và toàn ngành.
 • Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; triển khai thực hiện các giải pháp điều chỉnh để tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi cấp quốc gia trong năm học.
 • Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT.
b) Giáo dục phổ thông:
       Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo năng lực người học;Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
       Đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp; xây dựng kế hoạch ôn tập cơ bản, nâng cao giúp học sinh có tâm thế vững vàng cho kì thi quốc gia năm 2015.
       Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ, sổ sách theo quy định của tổ chuyên môn và giáo viên.
Giáo dục kỹ năng sống, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan đối với học sinh và viên chức trong trường nhằm xây dựng môi trường học tập có nền nếp, kỉ cương và có trách nhiệm với học sinh.
3.  Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
        Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị và thư viện. Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá.
        Triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
IV. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính
 • Thu, chi các loại quỹ trong và ngoài ngân sách đúng quy định.
 • Thực hiện đúng các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
 • Tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học và các phương tiện giáo dục hiện có.
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục; triển khai thực hiện các giải pháp xã hội hóa giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
       Trên đây là đề cương Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2014 - 2015 và nhiệm vụ trọng tâm học kì II năm học 2014 – 2015 của trường THPT Hòn Đất.
 
 
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    Nguyễn Quang Hạnh
nha sach onlinenhan chung hocsach giam giasach tam ly hoctừ điển y học dorland

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

927612
 Hôm nay 206
 Tuần này 1207
 Tháng này 4585
 Năm này 27713
 Tất cả 927612

Online: 1

Your IP: 3.231.230.175

Hôm nay, Thứ năm 15/04/2021

Lịch vạn niên