Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 (22/08/2016)

 
    SỞ GDĐT KIÊN GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            __________                                                 ________________________

         Số: 17/KH-THPT                                                   Hòn Đất, ngày  8  tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
 
       Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch số 1667/KH-SGDĐT, ngày 3/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thi đua chuyên đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
       - Thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 22/7/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành khung thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang.
       - Thực hiện Hướng dẫn số ....../SGDĐT-GDTrH ngày ....../8/2016 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2016 - 2017.

I. Nhiệm vụ trọng tâm:
         Năm học 2016 - 2017, là năm học thứ hai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.              Năm học 2016 – 2017 tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:  

1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo
      - Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong nhà trường, tạo sự đồng thuận cao.
      - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý của BGH; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường; phân công đúng người đúng việc, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
      - Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quy trình hóa các công việc tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đối với việc giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên.
      - Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, đánh giá toàn diện hoạt động sư phạm của nhà giáo, hoạt động dạy thêm, học thêm, nhằm góp phần phòng, chống các hiện tượng tiêu cực một cách hiệu quả. Thực hiện, kiểm tra công tác quản lý hoạt động sư phạm và việc thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chuyên môn. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh.
      - Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, thi cử, duy trì kiểm tra tập trung theo đề chung; đánh giá kết quả dạy và học sát thực tế, phân loại được học sinh.
      - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua- khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; qua đó phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để động viên, khen thưởng kịp thời.
      - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; Tăng cường bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ tin học và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý và giáo viên.

2.  Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo
     - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động "Hai không" của ngành sẽ tiếp tục là hoạt động thường xuyên của nhà trường; thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo.
     - Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực học đường; Chỉ đạo các bộ phận cho học sinh ký cam kết không vi phạm Luật An toàn giao thông và không tham gia tụ tập đông người, bất hợp pháp; tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường, tham gia các hội thi cấp huyện, tỉnh và toàn ngành.
    - Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; triển khai thực hiện các giải pháp điều chỉnh để tổ chức tốt các kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, thi học sinh giỏi các cấp trong năm học. Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT.
   - Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh và thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường dạy học 2 buổi/ngày.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
    - Chú trọng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ về cơ cấu, đủ số lượng và chất lượng.
    - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) “Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Thực hiện tốt chính sách đối với giáo viên.
    - Tôn vinh giáo viên và cán bộ quản lý có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở đơn vị; thực hiện cơ chế miễn nhiệm, tinh giản biên chế theo quy định đối với giáo viên không đủ phẩm chất, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
    - Khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đầu tư chăm bồi đội ngũ giáo viên trẻ, có năng lưc chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực.

4. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính
    - Sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí; đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn thuộc thẩm quyền quản lý.
   - Thực hiện đúng các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
   - Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Bảo quản sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học và các phương tiện giáo dục hiện có.
   - Thực hiện công khai minh bạch các khoản thu, chi theo đúng Luật Ngân sách, Quy chế chi tiêu nội bộ.
   - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động tối đa các nguồn lực phát triển giáo dục.

5. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại viên chức
     Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Xây dựng các tiêu chí thi đua của các bộ phận làm cơ sở đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức.

II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:
a. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động:
      - Quán triệt tinh thần nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng các cấp và các văn bản, chị thị của các cấp lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đến từng viên chức, người lao động và học sinh.
      - Tiếp tục thực hiện sáng tạo và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động hai không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và phong trào thi đua “Hai tốt”.
      - Quán triệt việc thực hiện các quy chế, quy định và quy tắc ứng xử trong cán bộ viên chức và người lao động trong nhà trường.

b. Đối với học sinh:
     - Triển khai và thực tốt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên trong nhà trường giai đoạn 2016 - 2020”
    - Thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong của người hội viên, đoàn viên thanh niên. Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động Đoàn, Hội do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
    - Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.
    - Phòng chống ma tuý, HIV và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Đặc biệt không hút thuốc lá.
    - Chấp hành đúng, đầy đủ nội quy học sinh, quy định của nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện công tác chuyên môn.
     Thực hiện tốt Hướng dẫn số ......SGDĐT-GDTrH ngày ........ về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017.
     Thực hiện nghiêm Quyết định số 63/QĐ-THPT ngày 19/7/2016 về thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn.

3. Công tác xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất.
a. Trường lớp:
    -  Sửa chữa kịp thời phòng học xuống cấp, hư hỏng đảm bảo việc dạy và học trong nhà trường.
    -  Sửa chữa bàn ghế giáo viên - học sinh
    -  Xây dựng trường xanh - sạch - đẹp - an toàn
b. Trang thiết bị dạy và học:
    -  Trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo.
    -  Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học .
    -  Phát động làm đồ dùng dạy học .
    -  Sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học đã có, bảo quản tốt đồ dùng dạy học.
c. Thư viện:
    - Xây dựng thư viện hoạt động có nề nếp, có hiệu quả. Phát huy hình thức hoạt động theo hướng mở nhằm phục vụ độc giả có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao.
    - Phát động phong trào đọc sách báo tại thư viện.
    - Trang bị tủ sách pháp luật mới.
    - Tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi do ngành tổ chức.
d. Lao động – Vệ sinh:
      Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động xây dựng trường lớp và vệ sinh sạch sẽ trường lớp và môi trường xung quanh .
h. Bảo vệ cơ sở vật chất :
    - Không để mất mát, hạn chế hư hỏng cơ sở vật chất .
    - Giữ vệ sinh phòng học,bàn ghế và các vật dụng được trang bị trong phòng học sạch đẹp.
    - Bảo vệ, chăm sóc các loại cây cảnh,cây bóng mát trong khuôn viên trường.

4. Công tác quản lý và giáo dục học sinh:
     Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Tổ chức học tập, sinh hoạt nội quy, quy chế cho học sinh ngay từ đầu năm học. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Xử lý nghiêm những học sinh vi phạm nội quy, quy định của pháp luật.

5. Công tác cải cách hành chính:
      Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động nhà trường theo hướng tinh giản và hiện đại. Đổi mới công tác hành chính, giảm áp lực cho giáo viên và cha mẹ học sinh, học sinh về các thủ tục hành chính công.

6. Công tác xây dựng đội ngũ:
      Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên một cách nghiêm túc và có hiệu quả cao.

7. Công tác quản lý:
      Xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động trong nhà trường. Cụ thể hóa các hoạt động bằng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch theo thời gian và công việc đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận. Cải cách công tác quản lý, giảm bớt thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện bộ máy nhà trường.
      Tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Sở GDĐT, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đầu tư, nâng cấp các thiết bị dạy và học, các khối công trình phụ phục vụ trong quản lý và học tập của học sinh.

8. Công tác Hội khuyến học:
     Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, tranh thủ sự ủng hộ của các mạnh thường quân ủng hộ quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vươn lên trong học tập và trao học bổng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

9. Công tác Ban Đại diện cha mẹ học sinh:
     Xây dựng quy chế phối hợp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục học sinh. 
     Làm tốt công tác phối kết hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục hạnh kiểm và quản lý việc học tập của học sinh trong nhà trường và ở gia đình.
     Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự quan tâm của cha mẹ học sinh trong việc vận động đầu tư phục vụ cho công tác giáo dục trong nhà trường.

10. Công tác thi đua - khen thưởng:
     Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng theo Quyết định số 767/QĐ-SGDĐT ngày 25/6/2015 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Giáo dục Đào tạo Kiên Giang và Kế hoạch số ....../KH-SGDĐT ngày .../.../2016 về phát động phong trào thi đua năm học 2015 - 2016.
     Thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và các phong trào của ngành và địa phương phát động.

11. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:
     Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Hoàn thành đánh giá ngoài và đánh gia trong trong năm học.

12. Công tác Hội chữ thập đỏ:
    - Thành lập hội chữ thập đỏ trong trường học.
    - Vận động quyên góp học bổng giúp đỡ học sinh khó khăn tiếp tục được đến trường.

III. Các chỉ tiêu phấn đấu
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:
  a. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động:
    - Không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỉ luật.
    - 100% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết của các cấp.
    - 100% công chức nắm được quy chế hoạt động trong nhà trường và quy định của ngành.
    - 100% công chức, viên chức và người lao động không vi phạm pháp luật quy định.
    - 100% công chức, viên chức và người lao động có giải pháp nâng cao chất lượng công việc.
  b. Đối với học sinh: 100% học sinh được học nội quy, quy chế, điều lệ trường THPT.

2. Thực hiện công tác chuyên môn.
   - 100% giáo viên chấp hành tốt quy chế chuyên môn.
   - 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
   - 80% giáo viên có tiết dạy đạt loại Khá trở lên
   - 95% học sinh có học lực từ TB trở lên
   - Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT quốc gia: Bằng chỉ tiêu chung của tỉnh.
   - Tỷ lệ học sinh khối 12 trúng tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng từ 40% trở lên
   - Mỗi bộ môn có ít nhất 01 chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục/ học kỳ.
   - Không có giáo viên đi trễ, bỏ tiết, trống tiết.

3. Công tác xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất.
   -  Nhà trường được công nhận trường xanh - sạch - đẹp mức độ 2

4. Công tác quản lý và giáo dục học sinh:
   - Không có học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng
   - Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 3%.
   - 95% học sinh được xếp loại HK từ Khá trở lên.
   - Có ít nhất 5 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.

5. Công tác cải cách hành chính:
    - Hoàn thiện các văn bản pháp lý trong công tác quản lý hành chính.
    - Hoàn thiện quy chế hoạt động trong nhà trường.

6. Công tác xây dựng đội ngũ:
    - 97% giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch
    - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 100% khi có thông báo triệu tập.

7. Công tác quản lý:
    - Hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng hiện đại và có trách nhiệm.
    - Thực hành tiết kiệm phấn đấu có thu nhập tăng thêm cho giáo viên.
    - Hoàn tất bộ quy chế hoạt động của nhà trường.
    - Hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng hiện đại và có trách nhiệm.

8. Công tác Hội khuyến học:
     - Vận động các mạnh thường quân ủng hộ ít nhất 15 triệu đồng.
     - Hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và học sinh có thành tích cao trong học tập.

9. Công tác Ban Đại diện cha mẹ học sinh:
      Phối hợp kịp thời với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học tập và giáo dục học sinh.

10. Công tác thi đua - khen thưởng:
     - Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên.
     - 95% viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
     - Có đủ tỷ lệ cán bộ viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
     - Có ít nhất một công chức hoặc viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

11. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:
     Rà soát, bổ sung các minh chứng để hoàn thành kiểm định mức độ 2

12. Công tác Hội chữ thập đỏ:
     Không có học sinh bỏ học vì không có quần áo, sách vở.

IV. Tổ chức thực hiện
     Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu, các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ cụ thể.
     Mọi khó khăn vương mắc cần trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THPT Hòn Đất.
 
 
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
    - Sở GDĐT KG (B/C)                                                         (Đã ký)
    - 
Cụm thi đua số 1(B/C)
    - 
UBND huyện HĐ (B/C)
    - 
HT,PHT, CĐ, ĐT (Biết)
    - 
Lưu VP.                                                                  Nguyễn Quang Hạnh

Download: /public/hinh_bai_viet/files/KH_ThucHienNVNH2016_2017.pdf
 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1352564
 Hôm nay 235
 Tuần này 788
 Tháng này 6128
 Năm này 35061
 Tất cả 1352564

Online: 1

Your IP: 44.200.27.215

Hôm nay, Thứ tư 24/04/2024

Lịch vạn niên