Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015 (11/03/2015)

SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT
 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: ….../KH – THPT                                                        
Hòn Đất, ngày 02 tháng 12 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015
 
- Căn cứ Kế hoạch số 1133/KH-SGDDT ngày 09/098/2014 của Giám đốc Sở GD – ĐT về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ Kế hoạch năm học 2014 – 2015 của trường THPT Hòn Đất. BGH xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2014 – 2015 như sau:
I. Mục đích:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Đối tượng: Tất cả giáo viên đang giảng dạy trong toàn trường.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm/giáo viên
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Kiên Giang, của cấp ủy địa phương. Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2012 – 2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học;các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Nội dung bồi dưỡng 2:  30 tiết/năm/giáo viên
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thể:
- Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.
- Những định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.
- Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học.
- Xây dựng tài liệu và tổ chức về kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm/giáo viên
-         Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
-         Phương pháp dạy học tích cực.
-         Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
-         Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.
(Tài liệu xem địa chỉ mục IV, mật khẩu: 123456)
IV. Tài liệu bồi dưỡng:
Giáo viên Download theo địa chỉ: 
http://taphuan.moet.edu.vn:8080/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
V. Hình thức bồi dưỡng
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).
VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã dược phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
- Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…
- Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên; giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + ĐTB của các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số thập phân theo qui định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX:
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5,0 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm TB BDTX đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5,0 điểm.
- Loại khá nếu điểm TB BDTX đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6,0 điểm.
- Loại giỏi nếu điểm TB BDTX đạt từ 9,0 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7,0 điểm.
3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch của năm học.
3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Thời gian thực hiện kế hoạch và đánh giá:
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/3/2015 đến hết 12/2015
- Thời gian kiểm tra: Kiểm tra kiến thức chung 15/7/2015; Kiểm tra vận dụng kiến thức vào hoạt động dạy và học từ tháng 9,10/2015.
- Báo cáo đề nghị cấp Giấy chứng nhận tháng 12/2015.
5. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX:
5.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên gửi cho Sở GDĐT.
5.2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên trung học phổ thông
VI. Tổ chức thực hiện.
- Giao đồng chí Trịnh Thị Yến tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn và giáo viên trong toàn trường.
- Giáo viên xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; thực hiện tốt kế hoạch BDTX của nhà trường. Nộp kế hoạch BDTX cá nhân cho đ/c Trịnh Thị Yến trước ngày 29/4/2015.
- Tổ trưởng Tổ Chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng, đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Căn cứ kế quả thực hiện, BGH sẽ thành lập tổ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo yêu cầu và trình Sở GDĐT công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.
 
                                                                       
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-          Phòng GDTrH (B/c)
-          Các P.HT (TH, Theo dõi)
-          Tổ trưởng Tổ CM, GV (T/h)
-          Lưu VP                                                  Nguyễn Quang Hạnh
nha sach onlinenhan chung hocsach giam giasach tam ly hoctừ điển y học dorland

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1352552
 Hôm nay 223
 Tuần này 776
 Tháng này 6116
 Năm này 35049
 Tất cả 1352552

Online: 1

Your IP: 44.200.27.215

Hôm nay, Thứ tư 24/04/2024

Lịch vạn niên