Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 (24/08/2016)

 SỞ GDĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT
                   ___________
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
                 Số: 23/KH–THPT                                                   Hòn Đất, ngày 20 tháng 8 năm 2016

 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017
 
      - Căn cứ Hướng dẫn số 1434/SGDDT-GDCN&ĐTBD ngày 22/6/2016 của Giám đốc Sở GDĐT về hướng dẫn nội dung thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý trường THPT từ năm học 2015 - 2016.
     - Căn cứ Kế hoạch số 1442/KH-SGDĐT ngày 14/9/2015 về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016.
     - Căn cứ Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của trường THPT Hòn Đất.
BGH xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Mục đích:
      1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
     2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Đối tượng: Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy trong trường.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
     1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm/giáo viên
        Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Kiên Giang, của cấp ủy địa phương về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học;các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Các chuyên đề hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
       Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tọa và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
2.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm/giáo viên
       Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thể:
      - Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.
       - Những định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.
       - Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học.
       - Xây dựng tài liệu và tổ chức về kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm/giáo viên
       - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
       - Phương pháp dạy học tích cực.
       - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
       - Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
       - Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.
         (Tài liệu xem địa chỉ mục IV, mật khẩu: 123456)
IV. Tài liệu bồi dưỡng: Giáo viên Download theo địa chỉ: http://taphuan.moet.edu.vn:8080/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
V. Hình thức bồi dưỡng
      1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm.
     2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
     3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet); qua trường học trực tuyến.
VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
     1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
       - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã dược phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
       - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
       - Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…
      - Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên; giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
        + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
        + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
      Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
      Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
     ĐTB BDTX = điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + ĐTB của các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên.
      ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số thập phân theo qui định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX:
   3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5,0 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
      - Loại TB nếu điểm TB BDTX đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5,0 điểm.
      - Loại khá nếu điểm TB BDTX đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6,0 điểm.
      - Loại giỏi nếu điểm TB BDTX đạt từ 9,0 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7,0 điểm.
  3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch của năm học.
  3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Thời gian thực hiện kế hoạch và đánh giá:
      - Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/8/2016 đến hết 5/2017.
     - Thời gian xây dựng kế hoạch và nộp kế hoạch: BGH xây dựng kế hoạch trước tháng 8/2016; Tổ chuyên môn và giáo viên trước ngày 15/9/2016.
      - Thời gian kiểm tra: Kiểm tra kiến thức chung 15/2/2017 (kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm); Kiểm tra vận dụng kiến thức vào hoạt động dạy và học từ tháng 6/2017.
      - Báo cáo đề nghị cấp Giấy chứng nhận tháng 6/2017.
5. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX:
   5.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên gửi cho Sở GDĐT.
   5.2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên trung học phổ thông
VI. Tổ chức thực hiện.
   1. Ban Giám hiệu
       - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên;
       - Phê duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn và giáo viên (Đ/c Nguyễn Quang Hạnh)
       - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX;
       - Hướng dẫn các tổ chuyên môn đánh giá kết quả BDTX của giáo viên, tổng hợp báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về sở GDĐT.
     - Căn cứ kế quả thực hiện, BGH sẽ thành lập tổ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo yêu cầu và trình Sở GDĐT công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.
2. Tổ trưởng chuyên môn
     - Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân;
     - Tổ chức tốt các quy định về BDTX của nhà trường;
     - Cùng BGH tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá cho Hiệu trưởng.
     - Nộp kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn cho đ/c Trịnh Thị Yến trước ngày 15/9/2016.
2. Giáo viên
    - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân (KH BDTX được tổ trưởng chuyên môn và Hiệu trưởng phê duyệt)
    -  Hoàn thành tốt nhiệm vụ BDTX của cá nhân (đã đăng ký) vào cuối năm học theo thời gian quy định.
    - Nộp kế hoạch BDTX cá nhân cho đ/c Trịnh Thị Yến trước ngày 15/9/2016.
     Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường, tất cả BGH, Tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt kế hoạch này. Mọi khó khăn vướng mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn Quang Hạnh để cùng giải quyết.
 
                                                                       
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
   - Phòng GDCNĐTBD (B/c)
   - Các P.HT (TH, Theo dõi)
   - Tổ trưởng Tổ CM, GV (T/h)
   - Lưu VP                                                         Nguyễn Quang Hạnh

Download: /public/hinh_bai_viet/files/KH_BoiDuongTX2016-2017.pdf 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1156756
 Hôm nay 46
 Tuần này 888
 Tháng này 2717
 Năm này 11233
 Tất cả 1156756

Online: 1

Your IP: 44.192.247.184

Hôm nay, Thứ năm 09/02/2023

Lịch vạn niên