Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

Kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường lần thứ nhất (08/01/2014)

download: /public/hinh_bai_viet/files/KH-THI%20GVCN-H%C4%90_2013.pdf

        SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 Số: ……../KH-HĐ                                                    Hòn Đất, Ngày 20  tháng 12  năm 2013

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT. NĂM HỌC 2013 – 2014
 
           - Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp  giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
           - Căn cứ công văn số 1112/SGDĐT- GDTrH, ngày 12/09/2013 của Sở GD-ĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;
         Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường lần thứ nhất năm học 2013 - 2014 như sau :
I/ Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích :
     - Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi (GVCNG) trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
     - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương và của cả nước, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
      - Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu:
        Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II/ Thời gian và địa điểm thi :
      - Từ 02/01/2014 đến 09/01/2014: Các tổ gửi danh sách GVCN tham gia hội thi GVCN giỏi cấp trường 2013-2014.    
      - Từ 13/01/2014 đến 15/02/2014: Ban Giám khảo chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm 
hoặcsản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm; hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm;  phần thi xử lý tình huống; dự giờ tiết sinh hoạt chủ nhiệm và báo cáo thành tích công tác (kèm minh chứng).    
      - Từ 17/02/2014 đến 22/02/2014: Tổ chức bình chọn GVCN giỏi cấp trường.
      - Ngày 24/02/2014: Tổng kết hội thi, phát thưởng.

        Địa điểm: tại trường THPT Hòn Đất.

III/ Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi GVCN giỏi:
     - Tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang
làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
     - Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng
đối với giáo viên phổ thông, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập đối với GV giáo dục thường xuyên (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự thi);
     - Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 1 năm trở lên;
     - Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp thứ hạng cao trong thi đua.

IV/ Nội dung và hình thức thi - xét chọn GVCN giỏi :
1. Nội dung thi - xét chọn:
       a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
      b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
       c) Thành tích trong công tác chống bỏ tiết, bỏ học, có trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh và giáo dục học sinh cá biệt;
       d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia rèn luyện học sinh, giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp và giá trị sống;
       đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các GV bộ môn, Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh).

 
2. Thi hiểu biết, ứng xử và thi kể chuyện:
Thực hiện 2 bài thi viết dưới dạng tự luận và kể chuyện gồm:
a- Thi hiểu biết về kiến thức, năng lực sư phạm
        - Bài thi hiểu biết, viết dưới dạng tự luận, thời gian làm bài tối đa 45 phút với nội dung hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, Điều lệ nhà trường phổ thông; Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm.
        - Ban Giám khảo dự 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm để nhận xét, đánh giá và chấm điểm năng lực sư phạm, tổ chức quản lý lớp chủ nhiệm.
b- Thi ứng xử tình huống sư phạm
Bài thi ứng xử, viết dưới dạng tự luận, thời gian làm bài tối đa 45 phút với nội dung về ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.
c- Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm
       - Giáo viên dự thi bốc thăm trước (Hình thức sân khấu hóa: Giáo viên chủ nhiệm kể chuyện trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, trước hội đồng ban giám khảo và học sinh các lớp của trường). Mỗi giáo viên chủ nhiệm dự thi, kể lại 1 việc làm cụ thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm. Thời gian thi kể chuyện khoảng 10 phút.
      - Giáo viên dự thi tóm tắt nội dung chuyện kể gửi ban giám khảo trước ngày thi kể chuyện ít nhất 1 tuần để ban Giám khảo nghiên cứu đặt câu hỏi. Sau khi đã gởi nội dung tóm tắt chuyện kể cho ban tổ chức, giáo viên phải thực hiện theo nội dung đã gửi không được thay đổi nội dung khác.
3. Quy trình và cách thức thi – xét chọn:
         a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự thi gồm: số chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần
nhất năm tổ chức hội thi; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp. Nhà trường nhận xét, đánh giá hồ sơ cho những giáo viên được tham dự hội thi cấp tỉnh;
        b) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự xét chọn, tổ chức cho toàn thể giáo
viên và lãnh đạo nhà trường bình xét theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình xét; tổng hợp và công bố kết quả.
       c) Các nội dung thi – xét chọn được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên
tham gia chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
       d) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt điểm thi các
nội dung từ 8,0 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 7,0 điểm.
V/ Tổ chức thi – xét chọn:
       Ban tổ chức thi – xét chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.
       1) Trưởng ban: hiệu trưởng.
       2) Phó trưởng ban: các phó hiệu trưởng;
       3) Thành viên: toàn thể giáo viên của trường.

VI/ Kinh phí và khen thưởng:
    1) Kinh phí: 
        - Sử dụng nguồn ngân sách nhà trường để tổ chức hội thi và khen thưởng;
        - Thực hiện bồi dưỡng BTC, BGK theo quy định hiện hành.
    2)  Khen thưởng:
       - Cấp giấy chứng nhận và tặng giấy khen các GVCN lớp đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường.
       - Giải nhất:  500.000 đ                  Giải nhì:  400.000     
       - Giải ba:     300.000 đ                  Khuyến khích:  200.000 đ
       Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi  năm học 2013 - 2014, đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các Tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, kế toán và các bộ phận liên quan triển khai, tham gia và tổ chức thực hiện ./.
                                                                                 
* Nơi nhận:                                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
- BGH nhà trường;                                                           HIỆU TRƯỞNG
- BCH Công đoàn CS;
- Các Tổ bộ môn;
- BCH Đoàn;
- GVCN các lớp;
- Lưu VT; 
nha sach onlinenhan chung hocsach giam giasach tam ly hoctừ điển y học dorland

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

1334385
 Hôm nay 137
 Tuần này 903
 Tháng này 6626
 Năm này 16882
 Tất cả 1334385

Online: 1

Your IP: 3.237.34.21

Hôm nay, Thứ tư 21/02/2024

Lịch vạn niên