Nhập điểm Online

Hộp thư

Tư liệu ảnh

Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Đất
Chào mừng bạn đến với trường Trung học phổ thông Hòn Đất

KẾ HOẠCH CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHKT (15/09/2015)

 
 SỞ GDĐT KIÊN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
     Số: …/KH-THPT                                
Hòn Đất, ngày 20  tháng 8  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
cấp trường  năm học 2015 - 2016
  
         
Căn cứ công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 – 2016;
       Căn cứ Công văn số 1091/SGDĐT-GDTrH ngày 22/7/2015 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2015 – 2016;
        Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
   1. Mục đích:
     a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
     b) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
    c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học;
    d) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
  2. Yêu cầu:
     a. Yêu cầu đối với ban tổ chức
         Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.
     b. Yêu cầu đối với công tác NCKH của học sinh
         - Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
        - Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.
         - Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông.
         - Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
   c. Yêu cầu đối với các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dự thi
        - Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
         - Nếu dự án dự thi là một phần của một đề tài lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi.
         - Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể).
         - Các dự án dự thi ở 20 lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hóa Sinh; Y Sinh và Khoa học sức khỏe; Sinh học tế bào và phân tử; Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin; Khoa học trái đất và môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng: Hóa học; Năng lượng: Vật lí; Kĩ thuật cơ khí; Kĩ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi Sinh; Vật lý và thiên văn; Khoa học thực vật; Rô bốt và máy tính thông minh; Phần mềm hệ thống ( Nội dung chi tiết: xem phụ lục kèm theo)
       - Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.
       d. Yêu cầu về đối tượng dự thi
        - Tất cả HS trong nhà trường đều có quyền tham gia.
        - Phải có tài khoản trên trang mạng
http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đẩy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
       - Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
      e. Yêu cầu về người hướng dẫn
       - Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu do hiệu trưởng ra quyết định cử ngay từ khi dự án bắt đầu nghiên cứu.
        - Một giáo viên hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.
       - Phải có tài khoản trên trang mạng
http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đẩy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
 
II. THỜI GIAN:
      - Thời gian xây dựng và triển khai kế hoạch từ ngày 20/8/2015 đến 20/9/2015.
      - Thời gian đăng ký dự án, phân công giáo viên hướng dẫn từ ngày 21/9/2015 đến 07/10/2015.
      - Thời gian trưng bày sản phẩm dự án và chấm điểm dự án:30/11/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
     - Lập kế hoạch và triển khai đến toàn bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.
     - Đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt tổ chuyên môn.
     - Cho học sinh đăng ký các dự án tham gia dự thi và phân công giáo viên hướng dẫn.
     - Thành lập ban giám khảo của cuộc thi.
     - Mỗi tổ bộ môn: Hóa học, Vật Lí; Sinh học, Công nghệ cần có một giáo viên hướng dẫn một dự án cho 01 học sinh hoặc 01 nhóm gồm 02 học sinh tham gia dự thi.
     - Các lớp 10a1; 10a2; 11a1; 11a2; 12a1; 12a2mỗi lớp phải đăng ký một dự án tham gia dự thi.

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI
     Để đáp ứng yêu cầu cuộc KHKT cấp tỉnh năm học 2015 - 2016 dự kiến đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:
    1. Dự án khoa học
       - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
       - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
       - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
       - Tính sáng tạo: 20 điểm;
       - Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
     2. Dự án kĩ thuật
       - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
       - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
       - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
       - Tính sáng tạo: 20 điểm;
       - Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
    3. Quy trình chấm thi
       - Chấm thi theo từng lĩnh vực: giám khảo phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày
       - Chấm giải toàn cuộc thi: những đề tài đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự thi vòng toàn cuộc (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi)
       - Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và toàn cuộc, thí sinh trình trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.
        - Đối với 03 dự án đạt giải cao nhất toàn cuộc sẽ được cử đi tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh do Sở GDĐT tổ chức.

V. KHEN THƯỞNG:
      - Giải thưởng:
         01 giải nhất:                         1.000.000 đ/giải
         01 giải nhì:                             7.00.000 đ/giải
         02 giải ba:                                 500.000đ/giải
     - Những học sinh có dự án tham gia dự thi có sự đầu tư, có ý nghĩa; tiến hành nghiên cứu nghiêm túc sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi KHKT cấp trường và và nhận giải khuyến khích 200.000 đ.
     - Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi cấp tỉnh sẽ được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

       Lưu ý:  Dự án đạt giải nhất phải có số điểm đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; Dự án đạt giải nhì phải có số điểm từ 65 điểm đến 80 điểm; Dự án đạt giải ba phải có số điểm từ 50 điểm đến 65 điểm.

 Nơi nhận:
     
 - Tổ chuyên môn;
      
- Giáo viên chủ nhiệm;
    
 - Công đoàn, ĐTN;
      
- Các lớp;
      
- Lưu VP.                                                                                
 
 
 


Phụ lục 1:

Các lĩnh vực dự thi  

TT
Tên nhóm lĩnh vực
Tên lĩnh vực cụ thê
1
 
Khoa học động vật
 
Phát triển ;Sinh thái; Di truyền; Chăn nuôi; Bệnh lý học; Sinh lý học; Phân loại học;Lĩnh vực khác


 
Khoa học xã hội & hành vi
 
Tâm lý học Phát triển & Lâm sang; Tâm lý học Nhận thức Tâm lý học Sinh học; Xã Cuộc học; Lĩnh vực khác
 

 
Hoá sinh
 
Hoá sinh tổng hợp; Trao đổi chất; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác
4
 
Y sinh và khoa học sức khỏe
Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và bệnh lí học; …

5
Sinh học Tế bào & Phân tử            
Sinh học Tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; sinh học thần kinh; …

 
Hoá học
 
Hoá học Phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa lý; …


 
Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin
 
Kỹ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen; …

 
Khoa học trái đất và môi trường
Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước; …

 
Hệ thống nhúng
 
Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu; …
10 
 
Năng lượng: hóa học
 
Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào bà pin; Vật liệu năng lượng mặt trời; …
11 
 
Năng lượng: Vật lí
 
Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió; …
12 


 
Kĩ thuật cơ khí


 
Kĩ thuật hàng không vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải; …

13 

 

Kĩ thuật môi trường

 
Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước; …
 
14 

 
Khoa học vật liệu

 
Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

15 

 

Toán học

 

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê; 
..........
16 
 
Vi sinh
 
Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

17  

Vật lí và thiên văn 

Thiên văn học và vũ trụ học; Vật lí nguyên tử; phân tử và quang học; Lý – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ; Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết; ...
18

 
Khoa học thực vật

 
Nông nghiệp; Mỗi liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa; ...
19
Rô bốt và mát thống minh
Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực; ...
20
 
Phần mềm hệ thống
 
Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sỏ dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình; ...
 
Download: /public/hinh_bai_viet/files/NghienCuuKhoaHoc.pdf

 nha sach onlinenhan chung hocsach giam giasach tam ly hoctừ Ä‘iển y học dorland

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo

Thống kê truy cập

936128
 Hôm nay 270
 Tuần này 2274
 Tháng này 2944
 Năm này 36229
 Tất cả 936128

Online: 1

Your IP: 3.238.96.184

Hôm nay, Thứ bảy 08/05/2021

Lịch vạn niên